Najčastejšie otázky

 • Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

  Napísaný text sa prekladá a reč sa tlmočí. Prekladateľ pracuje pri počítači (väčšinou doma) a má k dispozícii slovníky, internet a možnosť vrátiť sa k pasážam, ktoré obsahovali problematický text. Hoci ho termín skoro vždy tlačí, má možnosť sám si zorganizovať čas, ktorý venuje práci. Ako výsledok sa od neho očakáva kvalitný text, ktorý dodržiava pravopis, gramatiku a štylistiku cieľového jazyka a jeho obsah presne zodpovedá pôvodnému textu. Tlmočník pracuje s ľuďmi a na miestach, ktoré mu určia klienti, musí byť pohotový a očakáva sa od neho, že jeho poslucháči pochopia, čo im chcel rečník povedať.

 • Čo je úradný preklad?

  Úradný preklad sa vyhotovuje vo fyzickej podobe (t. j. na papieri), zväzuje sa s originálnym dokumentom alebo jeho kópiou farebnou šnúrkou (rovnakou ako používajú notári) a musí obsahovať prekladateľskú doložku aj s okrúhlou pečiatkou a podpisom úradného prekladateľa. Takéto preklady môžu vyhotoviť len prekladatelia, ktorí na to dostanú povolenie od ministerstva spravodlivosti. Vyžadujú ich úrady pri predkladaní dokladov pochádzajúcich zo zahraničia.

 • Aký druh tlmočenia potrebujem?

  Konzekutívne – pri rozhovore dvoch ľudí alebo malej skupiny je tlmočník priamo s nimi a strieda sa s rečníkom po každej vete či viacerých vetách. Rečník teda musí robiť pravidelné prestávky a počkať, kým tlmočník povie jeho reč v inom jazyku. Ak je to potrebné, tlmočník môže rečníka požiadať o upresnenie nejakého úseku. Využíva sa pri obchodných rokovaniach či sprevádzaní.
  Simultánne – rečník rozpráva do mikrofónu, tlmočník sa nachádza v kabíne a tlmočí súčasne s prejavom rečníka, pričom jeho hlas sa prenáša do slúchadiel poslucháčov. Tento druh tlmočenia je veľmi náročný, preto sú naň potrební dvaja tlmočníci, ktorí sa pravidelne striedajú. Využíva sa napríklad na konferenciách a prednáškach.

 • Ako sa vypočíta cena za preklad?

  Cena za preklad sa odvíja od množstva preloženého textu. Ten sa počíta buď na normostrany (NS) alebo slová. 1 NS = 1 800 znakov aj s medzerami. Počet znakov s medzerami zistíte priamo vo Worde po stlačení klávesovej skratky Ctrl+Shift+G. Údaj Znakov (vrátane medzier) vydelíte číslom 1 800 a získate počet NS. Cena sa môže určiť podľa počtu NS či slov zdrojového (teda pôvodného) textu, ale aj cieľového textu (výsledného prekladu). Najčastejšie používanou metódou je počet NS cieľového textu, preto je na začiatku prekladu výsledná cena neznáma, z čoho majú klienti väčšinou obavy. Naše skúsenosti však ukazujú, že tento údaj sa dá veľmi dobre odhadnúť a rozdiely bývajú minimálne. Často sú tieto rozdiely aj v prospech klienta (na rozdiel napríklad od stavebných prác).

 • Ako sa vypočíta cena za tlmočenie?

  Cena za tlmočenie sa udáva podľa počtu dní (poldeň, jeden deň a ich násobky) alebo hodín. Jeden deň predstavuje 8 hodín, pričom treba počítať aj s dopravou na miesto tlmočenia a naspäť. Ďalšiu položku tvorí tlmočnícka technika v prípade simultánneho tlmočenia a ak sa tlmočí mimo miesta pobytu, tak aj náklady na dopravu, príp. ubytovanie.

 • Ako rýchlo môžem očakávať preklad?

  Za obvyklú rýchlosť dodania prekladu sa považuje 7 NS na jeden pracovný deň. Môže to byť trochu viac alebo trochu menej v závislosti od náročnosti témy alebo aj formátu súboru, ale toto je približne práca na jeden človekodeň. V prípade tesnejších termínov je možné rozdeliť preklad medzi viacerých prekladateľov, ale pokiaľ je to možné, je dobré, aby sa jednej zákazke venoval iba jeden prekladateľ.